Kayaking day trip

Address: Slite Strandby Slite Show map