Kite intro

Date: Thursday 3 aug 2017 - Thursday 17 Aug 2017